Kontaktné informácie

+421 33 5592880, +421 917 474 205
+421 917 474 205

Sídlo hotela

LONDON Boutique hotel & Restaurant, Kapitulská 5, 917 01, Trnava
Slovenská republika

Hotel London

GDPR


Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre hostí spoločnosti
Reštaurácia Amfik s.r.o.

Vypracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/EX (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1) Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Reštaurácia Amfik s.r.o.
Na rybníku 419/2, 919 30 Jaslovské Bohunice
Prevádzka: Hotel London
Kapitulská 5, 917 01 Trnava
IČO:46627821
DIČ: 2023484881
IČ DPH: SK2023484881
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel:Sro, vložka č.29239/T
Štatutárny orgán: Maroš Ondrišek, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK70 0900 0000 0050 2786 1241


2) Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Spoločnosť Reštaurácia Amfik s.r.o. vymenovala zodpovednú osobu, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia. V prípade potreby získania všeobecných informácii a požiadavky na uplatnenie Vašich práv v zmysle Nariadenia môžete tak učiniť na info@hotellondon.sk
Kontaktná osoba: Maroš Ondrišek
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané automatizovane v elektronickej forme a aj manuálne, a to podľa druhu služby alebo produktu. Osobné údaje posúvame tretím osobám len vo výnimočných prípadoch, keď ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa.


3) Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov:


Spracúvanie osobných údajov je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov


4) Rozsah spracúvania osobných údajov:


Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje zvyčajne v tomto rozsahu:


Identifikačné údaje - meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, adresa miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra, číslo zápisu
Kontaktné údaje - telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, adresa prechodného pobytu
Kamerové záznamy - najmä priestorov, v ktorých zamestnanci uskutočňujú platobný styk s hosťom


Tieto údaje získava spoločnosť priamo od Vás.


5) Za akým účelom spracúvame osobné údaje:

- emailová rezervácia
- rezervácia ubytovania akoukoľvek z elektronických foriem
- návšteva webovej stránky
- cookies
- analýza webových stránok
- sociálne plug-iny
- reklama a marketing
- mapy a lokalizácia
- príspevky používateľov


6) Doba spracúvania osobných údajov:


Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená spoločnosťou, ako prevádzkovateľom alebo právnymi predpismi, Právne predpisy pritom stanovujú minimálne doby, po ktoré je spoločnosť povinná údaje uchovávať.
V prípadoch, keď spoločnosť ako prevádzkovateľ sama stanovuje dobu spracúvania osobných údajov, je táto doba stanovená tak, aby bola primeraná účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú.


7) Práva dotknutej osoby


Dotknutá osoba má právo:


- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov a získať k nim prístup
- požiadať o opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov
- namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov alebo požiadať o obmedzenie ich spracúvania
- dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila
- požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá - osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu prevádzkovateľa
- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným

- orgánom na území SR je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava
- podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. (viď kontaktné údaje zodpovednej osoby v úvode tejto informácie).

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.