Kontaktné informácie

+421 33 5592880, +421 917 474 205
+421 917 474 205

Sídlo hotela

LONDON Boutique hotel & Restaurant, Kapitulská 5, 917 01, Trnava
Slovenská republika

Hotel London

Reklamačný poriadok


  • Domov
  • Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/ 2007 Z.z a na zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií je vytvorený tento reklamačný poriadok. Predmetom jeho znenia je postup pri uplatňovaní reklamácií na tovar a služby, ktoré poskytuje LONDON Boutique hotel & Restaurant. Reklamačný poriadok je záväzný pre poskytovateľa, ako aj pre zákazníka.Právo zákazníka na reklamáciu
Zákazník má právo na reklamaciu nedostatkov poskytnutých služieb a môže uplatniť svoje právo na reklamáciu, vrátane práva na ich odstránenie, doplnenie, výmenu, alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb.

Uplatnenie reklamácie

Ak hosť zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u manažéra hotelovej prevádzky, alebo iného zodpovedného pracovníka. Za účelom rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je potrebné, aby hosť pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby, (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Bez predloženia dokladu hotel nemusí reklamáciu uznať. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby hosť pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci pracovník alebo iný zodpovedný pracovník hotela je povinný reklamáciu alebo sťažnosť hosťa spísať ako záznam o reklamácii s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Po starostlivom preskúmaní rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní. V prípade, že reklamáciu nie je možné vybaviť ani v časovej lehote do 3 dní, upovedomí hosťa o dĺžke trvania vybavovania reklamácie, ktorá však nesmie presiahnuť lehotu 30 dní.


STRAVOVACIE SLUŽBY

Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, alebo cena, má hosť právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie danej chyby. Nedostatky týkajúce sa akosti stravy a nápojov, ktoré sú určené na okamžitú konzumáciu, musí hosť reklamovať ihneď po zistení nedostatku priamo v reštaurácii, predovšetkým u obsluhujúceho pracovníka. V prípade, že sa zistené nedostatky týkajú množstva alebo hmotnosti stravy a nápojov určených k okamžitej konzumácii, musí ich hosť reklamovať ešte pred začatím konzumácie. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje hosť pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako ¼ z porcie jedla alebo nápoja) v závislosti od toho akú chybu hosť reklamuje.


UBYTOVACIE SLUŽBY

Na úseku ubytovacích služieb má hosť právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie vybavenia v rozsahu vyhlášky ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z. Pri zistení nedostatku v rozsahu ubytovacích služieb je potrebné reklamácie uplatniť ihneď bez zbytočného odkladu a to predovšetkým u pracovníka recepcie. Pokiaľ hosť do svojho odchodu z ubytovacieho zariadenia zistený nedostatok neoznámi pracovníkovi recepcie, zaniká mu tak právo na reklamáciu.


Súčinnosť zákazníka pri vybavovaní reklamácie

Zákazník je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že podá pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru.
Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní pracovníkovi hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa presvedčil o oprávnenosti reklamácie.Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.07.2020

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.