Kontaktné informácie

+421 33 5592880, +421 917 474 205
+421 917 474 205

Sídlo hotela

LONDON Boutique hotel & Restaurant, Kapitulská 5, 917 01, Trnava
Slovenská republika

Hotel London

Obchodné podmienky


 • Domov
 • Obchodné podmienky
 • Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ,,VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom hotela a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovania služieb.
 • Tieto VOP platia pre zmluvy o prenájme hotelových izieb na ubytovanie,pre zmluvy o prenájme konferenčných a banketových miestností hotela na podujatia a vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre ďalšie služby poskytované hotelom pre klientov.
 • Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok hotela poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.
 • Tieto VOP sa stávajú pre hotel záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.
 • Klientom sa stáva každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí osobne s hotelom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle mailom hotelu záväznú rezerváciu.
 • Hotel ubytováva iba Klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je povinný Klient predložiť pracovníkovi Hotela občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. Ak Klient nie je občanom SR, je povinný vyplniť a odovzdať na recepcii Hotela úradné tlačivo o hlásení pobytu.
 • Hotelom je objekt prevádzkovaný spoločnosťou Lond&park, s.r.o., Kapitulská 447/5, 917 01 Trnava 917 01, IČO: 53804341, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 29239/T, s názvom London Boutique Hotel and Restaurant .
 • Klient je povinný za poskytnuté služby zaplatiť Hotelu dohodnutú cenu, alebo ak nie je dohodnuté inak, cenu uvedenú v platnom cenníku Hotela, ktorý je k dispozícii na recepcii Hotela a na webovej stránke Hotela. Klient je povinný najneskôr v posledný deň pobytu na základe predloženého vyúčtovania uhradiť Hotelu cenu za ubytovanie a všetky ostatné poskytnuté služby.
 • Hotel je povinný dať k dispozícii Klientovi ubytovanie v deň svojho príchodu od 14.00 hod., ak nie je dohodnuté inak. Klient je povinný v deň svojho odchodu uvoľniť a odovzdať izbu Hotelu do 10.00 hod., ak nie je dohodnuté inak. V prípade požiadavky skoršieho check-in, možného od 11.00 hod., alebo neskoršieho check - out, možného do 13.00 hod. je táto spoplatnená cenou 25 €.
 • Ak sa klient ubytuje v hoteli po 01.00 hodine rannej, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 • Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť hotelu dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú v súvislosti s čerpaním hotelových služieb.
 • Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
 • Zmluva vzniká potvrdením objednávky /rezervácie/ klienta zo strany hotela. Potvrdenie môže byť vykonané písomne alebo e-mailom.
 • V prípade skupinových alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú korporátnu zmluvu s tým, že dohody dojednané v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť VOP však tým nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych písomných zmlúv.
 • Pobyt klienta v hoteli upravuje ubytovací poriadok a prevádzkový poriadok hotela. Tieto poriadky sú pre klientov hotela záväzné a sú k dispozícii na každej hotelovej izbe.
 • Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, hotel je oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zálohy vo výške 100 % celkovej ceny rezervácie. Rezervácia sa považuje za garantovanú zo strany hotela okamihom úhrady zálohy a tá je nevratná.
 • Ceny uvedené v cenníku hotela sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane.
 • Hotel je oprávnený pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred.
 • Ak sa nedohodne vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je daňový doklad – faktúra vystavená v deň odchodu klienta z priestorov hotela alebo v deň, kedy klient využil objednané služby hotela. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi SR.
 • Splatnosť faktúry je 7 dní od jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy hotel mohol disponovať uhradenou čiastkou, t. j. deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu hotela.
 • Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Poskytnutím údajov na platbu kreditnou kartou klient vyslovuje súhlas s jej použitím. Hotel má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode /napr. konzumácia z minibaru, náhrada škody, pokuty ap./, s čím klient vyslovuje súhlas. Hotel je však povinný písomne /e-mailom/ informovať klienta o akomkoľvek dodatočnom vyrovnaní rozdielov z kreditnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania.
 • Pri omeškaní s platbou je hotel oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % omeškanej platby za každý deň omeškania.
 • Hotel nie je zodpovedný za klientom zabudnuté alebo stratené veci. Zabudnuté veci Klienta sú evidované a uskladňované po dobu 1 mesiaca. Zabudnuté veci hotel pošle Klientovi len v prípade požiadania a na náklady klienta.
 • Fajčenie nie je v priestoroch Hotela povolené. Ak Klient poruší zákaz fajčenia, hotel má právo zvýšiť dohodnutú cenu ubytovania o sumu 100,-Eur za deň, v ktorom porušil zákaz.
 • Hotel povoľuje vstup a ubytovanie zvierat podľa platného cenníka.
 • Do hotela nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy /výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály.

Podmienky ubytovania detí

 • Ubytovať je možné deti v akomkoľvek veku.

Poplatky za ubytovanie detí

 • Deti až do a vrátane 1 roku budú ubytované zdarma.
 • Deti od 2 rokov do 12 rokov budú ubytované za EUR 30.00 za dieťa a noc.

Prístelky

Detské postieľky

 • K dispozícii sú detské postieľky za poplatok EUR 15.00 (osoba/noc).

Prístelky

 • Osoby (akéhokoľvek veku) majú pri použití prístelky pobyt za EUR 30.00 (osoba/noc).

Odstúpenie, zrušenie objednávky. Storno podmienky

 • Klient má právo stornovať objednané služby alebo podujatie.
 • Pri stornovaní objednaných podujatí a služieb náleží hotelu odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od množstva osôb, pre ktoré je dojednané podujatie /služby/ a časového úseku, ktorý uplynul odo dňa stornovania služby alebo podujatia a plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia. Storno poplatky sú vždy predmetom individuálnej písomnej dohody.
 • Pri ubytovaní klientov je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:
   stornovanie medzi 8. – 12. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 25 % z ceny ubytovania
   stornovanie medzi 2. – 7. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 50 % z ceny ubytovania
   stornovanie medzi 0 – 1. deň pred plánovaným nástupom na pobyt až do 100 % z ceny ubytovania.
 • Náklady na hotelom objednané technické zariadenia pre potreby zabezpečenia podujatia v rozsahu nákladov, ktoré už hotelu vznikli a nebolo ich možné pokryť iným využitím, hradí klient v plnej výške.

Odstúpenie od zmluvy zo strany hotela

 • Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že bola dohodnutá rezervácia s možnosťou klienta do určitej doby odstúpiť od zmluvy bez povinnosti platby, hotel disponuje dopytom po takto rezervovaných izbách a klient na spätný dopyt hotela sa svojho práva na odstúpenie nezriekne.
 • Hotel je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
   bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom z dôvodov uvedených v zmluve
   klient netrvá na plnení zo strany hotela
   klient má voči hotelu neuhradené už splatné záväzky
   pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, hotel však môže odstúpiť od zmluvy najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom, sa vyskytli okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá napr/. vyššia moc/, ktoré robia splnenie zmluvy nemožným
   služby alebo podujatie boli rezervované uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností
   má hotel opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť hotela voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela

Záverečné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 • Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami hotela. Hotel si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch hotela a na stránkach hotela www.hotellondon.sk.
 • Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje Hotelu v súvislosti s poskytovaním služieb Hotela je spoločnosť Lond&park, s.r.o. so sídlom Kapitulská 447/5, 917 01 Trnava 917 01, IČO: 53804341 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.Sro, vložka č.29239/T a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné informácie nájdete na stránke Hotela v sekcii GDPR.V Trnave, dňa 01.05.2020

Maroš Ondrišek
Konateľ spoločnosti
Reštaurácia Amfik s.r.o.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.